Registrace

Přihlašovací údaje

Login:
Heslo:
 
 

Fakturační údaje

 
Jméno:
Příjmení:
 
Ulice, č.p.:
Město:
 
PSČ:
Země:
 
Telefon:
E-mail:
 
Firma:
IČ:
 
DIČ:
 
 

Dodací údaje

Pokud se dodací údaje shodují s fakturačními, nemusíte je vyplňovat.

 
Jméno:
Příjmení:
 
Ulice, č.p.:
Město:
 
PSČ:
Země:
 
 

Další údaje

 
Kategorie:
 
 
 zasílat newsletter
 
 

Ochrana osobních údajů:

LAGOON FOTO a.s., provozovatel webových stránek www.lagoonfoto.cz, si je vědom skutečnosti, že při své činnosti zpracovává informace, které mají charakter osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů. Společnost LAGOON FOTO a.s.  prohlašuje, že si je vědoma důležitosti ochrany takových údajů a dodržování všech zákonných a etických pravidel souvisejících s jejich zpracováním považuje za významnou povinnost vůči svým zákazníkům. Společnost disponuje mnohými operačními funkcemi pro ochranu důvěrných a osobních informací.


LAGOON FOTO a.s. při své činnosti neposkytuje ani neprodává osobní informace o svých klientech třetím osobám, neshromažďuje ani nezpracovává citlivé údaje o registrovaných uživatelích, především osobní údaje o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženském a filozofickém přesvědčení, trestné činnosti, zdravotním stavu a sexuálním životě.


V potvrzovacím e-mailu se nezobrazují Vaše přihlašovací údaje, i když byly zasílány pouze na Váš e-mail. Vaše přihlašovací údaje budou pouze uloženy do databáze v šifrovaném tvaru pro Vaše opětovné přihlášení do systému lagoonfoto.cz.

Neregistrovaní uživatelé
Webové stránky www.lagoonfoto.cz (dále jen "Stránky") jsou veřejně přístupné webové stránky dostupné pro všechny uživatele, kteří mohou Stránky používat anonymně. Příchodem na Stránky se některé informace, jako například země a odkazující stránka nebo IP adresa, zapisují automaticky jako součást operací probíhajících na uživatelských stránkách. Ke zvýšení komfortu uživatelů využívají Stránky funkce cookies. 
Pro využití některých speciálních služeb nebo pro účast v soutěžích může LAGOON FOTO a.s. požadovat poskytnutí informací v on-line dotaznících. Také může uživatelům nabízet účast v průzkumu nebo jiných on-line aktivitách. Poskytnutí informací v on-line dotaznících je vždy dobrovolné, tzn., že uživatel nemusí tyto informace poskytnout. V takovém případě se však některé produkty a služby stávají pro uživatele nedostupné.

 

Registrovaní uživatelé
Vzhledem k tomu, že společnost je vázána závazky vyplývajícími ze smluvních vztahů s jejími partnery, stejně jako některými technickými omezeními vyplývajících z charakteru nabízených služeb a produktů, jsou služby a funkce Fotosběrny  na Stránkách dostupné jen registrovaným uživatelům. Registrovaným uživatelem se stává každý, kdo provede svou registraci vyplněním registračních údajů v příslušném formuláři na Stránkách. Registrace je dobrovolná a bezplatná a nevyplývají z ní žádné závazky s výjimkou povinnosti respektovat obchodní podmínky společnosti a pravidla pro manipulaci s materiály chráněnými autorskými zákony. Registrovaný uživatel poskytuje společnosti také své osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, především své jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, adresu elektronické pošty a další doplňující údaje. Pro shromažďování a zpracování takových údajů vyžaduje zákon souhlas osoby, která tyto údaje o sobě poskytuje, proto je udělení tohoto souhlasu společnosti nezbytnou podmínkou pro dokončení registrace. Souhlas se shromažďováním a zpracováváním osobních údajů ve smyslu uvedeného zákona dává osoba společnosti bez omezení rozsahu, a to na dobu neurčitou. Souhlas může osoba kdykoliv odvolat. Společnost je v takovém případě povinna nakládat se všemi zpracovanými osobními údaji podle znění uvedeného zákona. Odvoláním souhlasu však uživatel ztrácí přístup k nadstandardním službám. Souhlas uděluje osoba společnosti k obchodním a marketingovým účelům a to na neomezenou dobu.

 

Použití informací
Kontaktní údaje jsou používány k obchodním účelům, zejména pro potřeby komunikace v obchodním styku. Ostatní informace z registrace jsou používány k tvorbě personalizovaného obsahu a služeb na Stránce, ke správnému nastavení osobního uživatelského účtu uživatele a přizpůsobení služeb požadavkům a potřebám uživatelů. Pro lepší pochopení všeobecných potřeb návštěvníků Stránky může LAGOON FOTO a.s. také profilovat data v souhrnné formě. Například, LAGOON FOTO a.s. může vytvořit seznam nejpoužívanějších vyhledávacích frází tak, že shrne základní vyhledávací fráze od individuálních uživatelů. Shromážděná data jsou anonymní a neobsahují žádné osobní informace, které by mohly identifikovat uživatele.

 

E-mail
LAGOON FOTO a.s. používá elektronickou poštu (dále jen e-mail) jako standardní informační kanál v obchodním styku. Některé procesy systému využívají při komunikaci s uživatelem e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři automaticky. Jedná se zejména o ověřování zadaných osobních údajů, zasílání přístupových údajů k zákaznickému účtu, oznámení o stavu realizace objednávky nebo o speciálních výhodách. Správné zadání e-mailové adresy uživatele je nezbytné pro korektní průběh procesů a nelze bez něj dokončit registraci na Stránkách.
Takto zasílané zprávy mají charakter obchodního sdělení ve smyslu ustanovení zákona č. 480/2004 Sb., O některých službách informační společnosti, proto je současně s uvedením e-mailové adresy vyžadováno udělení výslovného souhlasu s použitím e-mailové adresy pro zasílání zpráv ve smyslu tohoto zákona.
LAGOON FOTO a.s. neprodává ani neposkytuje seznam e-mailů třetím osobám.

 

E-newsletter
LAGOON FOTO a.s. rozesílá svým klientům  e-newsletter. Jeho odběr je dobrovolný a není závislý na registraci uživatele. K jeho odběru se uživatel přihlašuje samostatně na stránce registrace nebo v sekci „Můj účet", odběr lze kdykoli ukončit provedením příslušné operace na Stránce či přímo v doručené zprávě.

 

Kontrola, aktualizace nebo oprava údajů
Údaje zadané při registraci lze překontrolovat nebo aktualizovat na Stránce v sekci „Můj účet".

 

Odkazy na jiné stránky
Jiné webové stránky, na které odkazuje Stránka, mohou mít rozdílné podmínky zpracování osobních údajů než jsou tyto. LAGOON FOTO a.s.. nepřebírá zodpovědnost za podmínky na jiných stránkách a doporučuje vždy se s nimi na dané stránce seznámit.

 

Změny v podmínkách zpracování osobních údajů
LAGOON FOTO a.s. si vyhrazuje právo na změnu podmínek zpracování osobních údajů. O změnách budou uživatelé samozřejmě informováni. LAGOON FOTO a.s. doporučuje překontrolovat tyto podmínky kdykoliv při návštěvě Stránky.
Pokud máte jakékoli otázky týkající se podmínek zpracování Vašich údajů nebo otázky, které se týkají osobních informací, které jste poskytli na Stránce , prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu info@lagoonfoto.cz nebo volejte na tel. +420 603 150 915.


© Copyright LAGOON FOTO a.s.. Všechny práva vyhrazena. Ochrana osobních dat.

 

 

 
  souhlasím se zpracováním osobních údajů a Podmínkami Věrnostního programu